Teren inwestycyjny o powierzchni 2,5802 ha położony jest w północno – wschodniej części miasta Skierniewice, w województwie łódzkim, przy skrzyżowaniu ulic Czerwonej i Przemysłowej. Przedmiotowa nieruchomość o nr działki 1446/5 objęta jest aktualnym Miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego. Działka zlokalizowana jest 2km od skrzyżowania drogi krajowej nr 70 z drogą wojewódzką nr 705. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się bocznica kolejowa.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego terenu występuje zabudowa o charakterze przemysłowym – m.in. Zakład produkcyjny Hortex, Centrum logistyczne firmy Vog Polska, Przedsiębiorstwo produkcyjne Pilkington IGP, Energetyka Cieplna.

Media istniejące z sieci miejskiej:

  • Prąd
  • Woda
  • Gaz
  • Kanalizacja sanitarna

Wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 25/98/41 Rady Miejskiej w Skierniewicach z dnia 25.03.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice (obszar w rejonie ulic: Przemysłowej i Czerwonej):

  • teren oznaczony symbolem 3.25.PU. – tereny produkcyjno-usługowe (zakłady produkcyjne, składy, bazy budowlane, bazy transportowe, usługi techniczne motoryzacji, zakład usług produkcyjnych, zakład obsługi gospodarki rolnej i leśnej, itp.);
  • możliwość podziału terenu na działki budowlane;
  • obsługa komunikacyjna jest możliwa z ulicy Czerwonej i Przemysłowej;
  • realizacja obiektów wymaga budowy parkingów wewnętrznych bez określonych parametrów;
Uwaga:

Brak zapisów na temat powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy, wysokości budynków, geometrii dachów – zwiększa możliwość kształtowania wielkości zabudowy i chłonności terenu.

Zagospodarowanie terenu:

W zależności od potrzeb Inwestora istnieje możliwość zagospodarowania terenu w części lub w całości. Rysunki przedstawiają przykładowe zagospodarowania działki z zabudową kubaturową:

Zagospodarowanie obejmujące całą działkę.
Zagospodarowanie obejmujące wschodni fragment działki.
Zagospodarowanie obejmujące północny fragment działki.

Przykłady budynków i funkcji, które mogą tu powstać:
Stacja paliw.
Produkcja przemysłowa.
Centrum logistyczne.
Budynek magazynowo - biurowy.
Zakład usług produkcyjnych.
Składy materiałów.
Sortownia.
Wysokie składownie.
Technologia produkcji.
Materiały budowlane.
Produkcja elementów stalowych.
Serwis techniczny.